① ARAKA JEANSの企画/デザイン動画

 

② ARAKA JEANS 1st サンプルチェック動画

③ ARAKA JEANS 撮影の動画

④ ARAKA JEANS 完成/紹介の動画